Pressroom

Zakończenie projektu badawczego dla OCDC. Wpływ spółdzielczości na nasze życie. Rezultaty pilotażowego badania w Polsce.

19-04-2018

BBS Obserwator zakończył projekt badawczy dotyczący polskiej spółdzielczości zrealizowany na zlecenie OCDC (Research Group of the US Overseas Cooperative Development Council). Badania te rozpoczynają wieloletnie, międzysektorowe, regionalne, wielonarodowe badania naukowe dotyczące wpływu, jaki spółdzielnie wywierają na dobrostan społeczny i gospodarczy swoich członków oraz na szersze skutki, jakie mają one w społecznościach, w których działają.

OCDC wybrało Polskę jako kraj pilotażowy ze względu na bliskie relacje wielu członków OCDC, którzy swymi programami aktywnie wspierali sektor spółdzielczy w latach 90-tych. Pozwoliło to grupie badawczej gromadzić informacje dotyczące dłuższego okresu (tj. ostatnich 20 lat), w celu lepszego zrozumienia długofalowych skutków tych działań. Umożliwia to również refleksję nad spuścizną tych działań oraz wsparcie dla gromadzenia i analizy danych w ramach międzynarodowych badań, które mają zostać podjęte przez OCDC. Badania pilotażowe w Polsce obejmują zarówno projektowanie procesu badawczego, jak i jego realizację.

Niniejsze badania które mają zakres lokalny, gdyż odnoszą się do próby reprezentatywnej na terenie jednego kraju, mają pomóc w opracowaniu większego projektu badawczego obejmującego wiele krajów.

Metodologia

Badania jakościowe oraz ilościowe na próbie reprezentatywnej członków spółdzielni, a także społeczności w których spółdzielnie funkcjonują w celu uzyskania odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

 

  • Jakie są ekonomiczne korzyści z członkostwa w spółdzielni?
  • Jakie są społeczne korzyści z członkostwa w spółdzielni?
  • Jakie są ekonomiczne korzyści dla społeczności w obrębie których spółdzielnie funkcjonują?
  • Jakie są społeczne korzyści dla społeczności w obrębie których spółdzielnie funkcjonują?

 

Harmonogram

Prace badawcze w ramach pilotażu w Polsce rozpoczęto w czerwcu 2017 roku i zakończono w listopadzie 2017.

Wyniki badania zostaną opublikowane w 2018r.

Więcej Informacji na ten temat można znaleźć na stronie grupy badawczej: www.research.coop

 

powrót