Wywiad pogłębiony

Wywiad pogłębiony (In-depth interview, IDI) to rozmowa z respondentem przeprowadzana na podstawie scenariusza lub niestandaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Wywiad taki prowadzony jest przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę. Wywiad pogłębiony stanowi alternatywę w stosunku do wywiadów zogniskowanych (FGI) szczególnie w sytuacji, gdzie kontekst grupy nie jest istotny, decyzje lub gdy zebranie grupy jest trudne lub niemożliwe. Bezpośredni wywiad pogłębiony zapewnia respondentom większy komfort, co jest ważne szczególnie gdy temat badań odnosi się do spraw intymnych, drażliwych lub osobistych doświadczeń badanego. W zależności od problematyki badawczej respondentów dobiera się według pewnych zróżnicowanych kryteriów, takich jak wiek, płeć lub inne ważne cechy (np. deklarowane przez respondentów korzystanie z testowanych produktów). Respondentów rekrutuje się najczęściej spośród grupy odbiorców produktu lub usług. Ilość zrealizowanych wywiadów pogłębionych zależy od ilości przyjętych kryteriów doboru respondentów.