Wywiad grupowy zogniskowany (FGI)

Wywiad grupowy zogniskowany (Focus group interview - FGI) tj. dyskusja prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie przewodnika do dyskusji, który wcześniej zostaje przedstawiony Zleceniodawcy do akceptacji. Focus Group stanowi samodzielne, cenne badanie marketingowe, które dostarcza informacji odnośnie subiektywnych ocen badanych klientów ("głos klienta"), percepcji konsumenta, jego postaw i preferencji. Przedsiębiorstwa produkujące artykuły konsumpcyjne oraz różne instytucje używają tej metody od lat. FGI stanowią wystarczający sposób poznania "głosu klienta" czyli określenia jego wymagań i potrzeb. "Focusy" dostarczają takich informacji odnośnie danego produktu, które nie sposób zdobyć w badaniach ilościowych. Dobrze przeszkolony, doświadczony moderator potrafi wydobyć z badanych ich prawdziwe odczucia odnośnie danego produktu. Ankieter przeprowadzając z respondentem wywiad kwestionariuszowy zadaje pytania w sposób niejako "bezosobowy", nie stara się nawiązać z badanym interakcji (nie jest to zresztą jego zadaniem), moderator z kolei stwarza podczas grupy dyskusyjnej atmosferę normalnej rozmowy, dlatego informacje, jakich udzielają respondenci są pogłębione. W czasie badań FGI wykorzystywane są techniki projekcyjne, takie jak chiński portret, brand-party game lub testy zdań niedokończonych.

W zależności od problematyki badawczej grupy dobiera się według pewnych zróżnicowanych kryteriów, takich jak wiek, płeć lub inne ważne cechy (np. deklarowane przez respondentów korzystanie z testowanych produktów). Respondentów rekrutuje się najczęściej spośród grupy odbiorców produktu lub usług. Najczęściej realizuje się minimum dwie grupy złożone z 8 do 10 osób (z wyjątkiem mini-grup).